СНЦ „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява увеличен бюджет за прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.799 по мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:
– Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
– Чрез мярката ще се сигурят инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Ще се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допустими кандидати са:
– Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;
– Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот;

– Читалища за дейности, свързани с културния живот.

Бюджетът по процедурата става 37 774,30 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29.01.2024 г., 17:00 ч.