Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ има за цел да се развият възможностите за туризъм на територията, чрез създаване на инфраструктура, осигуряваща достъп до природни и културни обекти, както и интервенции за съхраняване, опазване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на района.

Допустими дейности са:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Първи прием
Начален срок: от 10.08.2020 година
Краен срок: 18.09.2020 година до 17:00 часа
Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием
Начален срок: от 16.11.2020 година
Краен срок: 18.12.2020 година до 17:00 часа

Осигуреният размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием е 300 000 лв.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ