Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник, обявява процедура
№BG06RDNP001-19.314 за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата са:

  • Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности за развитие на конкурентоспособността на територията на МИГ;
  • Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;
  • Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“ и иновации;
  • Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допустими дейности са:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) в съответствие с т. 14 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените СВОМР;
2. роизводство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ, услуги в секторите на компютри, оптика и електроника, автомобили и други превозни средства и други услуги в полза на населението);
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление (включително и от вторични продукти, отпадъци и остатъци);
5. Развитие на занаяти (включително предоставянето на услуги свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 550 000 лв.
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по втори прием – неусвоения остатък от първия прием.

Начална дата на първи прием е 23.09.2020 г.  с краен срок до 17:00 часа на 06.11.2020 г.
Начална дата на втори прием (при наличие на неусвоен остатък от първия прием)
от 22.12.2020 г. до 17:00 часа на 29.01.2021 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ