На 17 март 2020 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 390 000.00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за подбор на проекти в изпълнение на СВОМР на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ е с два срока за кандидатстване. С постъпилите проектни предложения по първи прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 195 818.24 лева.

Втори прием ще бъде осъществен при наличие на неусвоен остатък от първия прием.

Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.

Източник: МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник