На 18 февруари 2020 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” е 735 000,00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 Процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е с два срока за кандидатстване. С постъпилите проектни предложения по първи прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 283 526,59 лева.

Втори прием на проектни предложения ще бъде обявен при наличие на остатъчен финансов ресурс след приключване на оценката по първия прием.
Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.

Източник: МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник