Започва изпълнението и на последния одобрен проект по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.457-S1 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и Пламен Софронов – председател на Читалищното настоятелство и Катя Радукова – секретар на Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1927“ от село Гостиля, община Долна Митрополия, подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта.

Проектът предвижда провеждане на проучване на традициите, обичаите, бита и храната на банатските българи от село Гостиля, община Долна Митрополия. Ще бъдат проведени срещи с местните жители на селото, които да разкажат за своя начин на живот и да покажат как отбелязват своите празници, как спазват своите обичаи предавани от поколение на поколение сред банатските българи и как приготвят своята храна по характерни рецепти от банатската кухня.

Събраната информация ще бъде оформена в алманах на банатското културно наследство, в който за месеците от годината ще бъдат отбелязани традиционни празници, а към тях ще бъдат представени характерните обичаи, традиции, ритуали, наричания, диалектни думи и храни с рецептите за приготвянето им.
Проектът предвижда и провеждане на празник на традициите и обичаите на банатските българи, който ще се състои на храмовия празник на местната църква „Пресвето сърце Исусово“. На празника ще се организира изложба-конкурс на традиционни храни, ще се отбележи традиционния курбан за здраве, ще се изпълняват традиционни песни и танци за банатските българи.

Проектът удовлетворява потребностите на местното население да споделя и популяризира културното наследство на местната общност, за да се запазва и предава от възрастните на младите хора от територията на МИГ. В резултат на проекта ще се придаде добавена стойност на нематериалното културно наследство на банатските българи, като се създадат условия за привличане на гости на територията на МИГ, представяне на местните продукти и храни и развитие на кулинарния туризъм. Проектът е на стойност 24 992.18 лв. с вкл. ДДС и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставена чрез Стратегията за ВОМР.