Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и управителят на „С.Б. – БОГДАНОВ“ ЕООД“ – Гергана Семерджиева подписаха третия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.314-S1 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е за финансиране на проект „Създаване на нов бизнес в областта на специализираните строителни дейности от „С.Б. – БОГДАНОВ“ ЕООД“ и цели да насърчи инвестиционните дейности на компанията за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности, както и да подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, чрез инвестиции в иновативен подход, съчетаващ специализираните строителни дейности с използването на възобновяеми енергийни източници.

По проекта се предвижда закупуване на специализирана строителна техника и соларно оборудване на обща стойност 148 590.00 лв., от които 75% са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР.

Източник: МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник