Местана инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник, обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.304 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цел на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ чрез:

 • Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;
 • Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Опазване на компонентите на околната среда;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

  Подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 735 000 лева.

Първи прием
Начален срок: 17.12.2019 г.
Краен срок: 18.02.2020 г. – 17:00 ч.
Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием.
Начален срок: 04.05.2020 г.
Краен срок: 06.07.2020 г. – 17:00 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/ , както и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Източник: МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник