Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно, както следва:

  •  В с. Байкал, община Долна Митрополия, дата 20.03.2019 г., от 11:00 часа, в „Общински център за извънучебни дейности“ на община Долни Дъбник на адрес с. Байкал, ул. „Георги Димитров” № 1.
  • В с. Петърница, община Долни Дъбник, 21.03.2019 г., от 11:00 часа, в Пенсионерски клуб на адрес „Георги Димитров“ № 1.

Срещите се изпълняват от МИГ с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г.

Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” организира и две еднодневни обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР, на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“ на следните места и дати:

  • В гр. Долна Митрополия на 26.03.2019 г., 10:00 часа, в Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.
  • В гр. Долни Дъбник на 27.03.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес „Христо Янчев“ № 59.

Обученията ще бъдат на тема: „Ред и условия за кандидатстване по мярка „4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.