Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички потенциални бенефициенти от община Долна Митрополия и община Долни Дъбник на две еднодневни  обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“ на следните места и дати:
  • В гр. Долна Митрополия на дата 11.12.2018 г., от 10:30 часа, в Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А;
  • В гр. Долни Дъбник на дата 12.12.2018 г., от 10:30 часа, в Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: „Христо Янчев“ № 59.

Обученията се изпълняват от МИГ с цел да се даде информация на потенциалните бенефициенти от двете общини за мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите. Ще бъдат разгледани процедурата за кандидатстване, изискванията към бенефициентите, допустимост, финансови рамки, стъпки за подготовка, подаване на проекти, срокове, отчетни документи.

На 20.12.2018 г. от 11:00 часа ще се проведе Годишна конференция за отчет на дейностите и запознаване с плана за 2019 г. на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник”, на която са поканени всички заинтересовани страни, медии и широката общественост. Мястото на провеждане е в Заседателната зала на Община Долна Митрополия с адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 39.

Годишната конференция се изпълнява от МИГ с цел представяне на дейностите на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, постигнатите резултати през 2018 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.