СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ има следните цели:

  1. Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности за развитие на конкурентоспособността на територията на МИГ;
  2. Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;
  3. Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“ и иновации;
  4. Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

За подпомагане могат да кандидатстват могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговски закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

По мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

4.1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) в съответствие с т. 14 от Насоките за определяне на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените СВОМР;

4.2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

4.3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности, услуги базирани на ИТ, услуги в секторите на компютри, оптика и електроника, автомобили и други превозни средства и други услуги в полза на населението);

4.4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление (включително и от вторични продукти, отпадъци и остатъци);

4.5. Развитие на занаяти (включително предоставянето на услуги свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Крайният срок за кандидатстване е 18.12.2023 година, 17:00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 581 842,43 лева.