СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.779 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.304 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

По мярката се подпомагат проекти, които се изпълняват на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
  1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
  2. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
  3. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  4. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
  5. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
  6. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
  7. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  8. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Крайният срок за кандидатстване е 04.09.2023 г. – 17:00 ч. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е 409 727,81 лева.