МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Очаквани резултати от прилагането на подмярката:
✓балансирани и по-малко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
✓внедрени иновативни/ научни постижения;
✓създадена заетост в сектора на селското стопанство;
✓запазени и развити ресурси, създаващи поминък.

Бюджет на приема е 850 000 лв. Финансовата помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи. Първият период на прием е с  краен срок 17:00 часа на 21.04.2019 г. Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката. Вторият период на прием е с начална дата 01.12.2019г. и краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 19.01.2020 г.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на МИГ Добричка.