СНЦ „МИГ Добричка“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.680 по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Очаквани резултати от прилагането на подмярката:
създадени атракции и привлечен интерес към територията;
довеждане на повече услуги до хората от територията, вкл. мобилни;
създадени нови работни места;
балансирани и помалко уязвими от пазарните колебания микро и малки бизнесструктури на територията;
посилно, побогато и социално отговорно предприемачество.


За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
1.Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за
вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
2. Допустимите получатели на финансова помощ по подмярката са подробно изброени в
чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., функционално самостоятелни, имащи постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ Добричка.
3. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи
клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци,
открили клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и/ или
дейностите по проекта не се изпълняват на територията на МИГ Добричка.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 23.10.2022 г. Бюджет на приема: 150 462,86 лв.