МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. от СВОМР по Процедура №BG06RDNP001-19.641 „МИГ Добричка подмярка
19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Земеделието е основен източник на доходи за населението от територията на действие на МИГ. Застъпени са и двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство. В растениевъдното направление стопанствата са насочени основно към зърнопроизводство, овощарство и зеленчукопроизводство, а в животновъдно направление – към птицевъдство и говедовъдство. На територията се отглеждат пчели и технически култури. В последните години мнозина се насочиха към отглеждане на нетрадиционни за региона етерично-маслени и медицински култури и билки. В проведени срещи с представители на сектора се очерта необходимост от подкрепа основно в три направления: за по-големите стопани – в посока постигане на устойчивост; за средните – подкрепа за модернизиране на материалната база за съхранение на произведената от тях продукция и за по-малките стопанства – подкрепа за закупуване на техника за обработка на земята и прибиране на реколтата.

Мярката цели разнообразяване на земеделската продукция, произвеждана на територията на МИГ Добричка и повишаване качеството ѝ чрез:
модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
опазване на компонентите на околната среда;
спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и
подобряване на условията в земеделските стопанства.


Очакваните резултати от прилагането на мярката са:
балансирани и помалко уязвими от пазарни и природни събития стопанства;
внедрени иновативни/ научни постижения;
създадена заетост в сектора на селското стопанство;
запазени и развити ресурси, създаващи поминък.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на
532 481,98 лв. Крайният срок за кандидатстване е 30.06.2022 г., 17:00 ч.