Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.390  по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Цел на мярка 4.1. от Стратегията за ВОМР е подпомагане на конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ посредством преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Допустими дейности:

 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
 • и/или опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и прилагане на устойчиви земеделски практики;
 • и/или повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 • и/или подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 • и/или подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 • и/или осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

  Общият финансов ресурс по процедурата е 488 950,00 лв
  Начална дата за прием на проектни предложения е 01.04.2020 г.
  Краен срок за представяне на предложенията е 01.06.2020 г. до 17:30 часа.
  Пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: Миг Дилни Чифлик и Бяла