СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.307 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 002 227,62 лева. Новият краен срок за подаване на проекните предложения е до 17:00 часа на 28.08.2022 г.

Основна цел на мярката е развитие на динамична жизнена среда и подобряване на техническата и социална инфраструктура на територията на МИГ „Девня –Аксаково“. Изпълнението на дейности по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, като по този начин осъществи заложената по Приоритет 3 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата“ Специфична цел 3.1: „Развитие на динамична жизнена среда“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“.

Реализираните проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ би следвало да постигнат един или повече от следните резултати:
– Подобряване на достъпността до населените места на територията на МИГ „Девня – Аксаково“;
– Подобряване на състоянието на водопроводната и канализационна мрежа;
– Подобряване на състоянието на уличната мрежа;
– Изграждане и/или обновяване на места за обществено ползване;
– Подобряване на състоянието на сгради от социалната и културна инфраструктура на територията на МИГ „Девня – Аксаково“;
– Подобряване на състоянието на спортната инфраструктура;
– Реконструирана и обновена общинска образователна инфраструктура на територията на МИГ „Девня – Аксаково“;
– Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, в които се предоставят обществени услуги.