СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Реализираните проекти по мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства би следвало да постигнат един или повече от следните резултати:

 • Модернизиране и подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства с цел насърчаване развитието на продукти от местен характер;
 • Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез повишаване на мерките за енергийна ефективност и подобряване на условията на труд и на производство;
 • Сътрудничеството между производителите и преработвателите на земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.1 е 340 959,03 лева.

Финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.2 е 202 611,66 лева.

Реализираните проекти по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще доведат до постигане на един или повече от следните резултати:

 • Изградени и обновени туристически обекти за развитие на туристическите услуги на територията на СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“;
 • Предоставени услуги свързани с грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Увеличаване на дела на произвеждащите енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаятчийството на територията на МИГ „Девня – Аксаково;
 • Развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4 е 358 904,83 лева.

Коментари и предложения по документацията по всички мерки могат да бъдат представени до 29.06.2022 г.