Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Допустими кандидати по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са:
 • Земеделски стопани;
 • Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
По мярката ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата е 300 000,00 лева. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 •  плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет.