Местна инициативна група Девня – Аксаково, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
Допустими дейности са възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ е 100 000,00 лева.
Крайният срок за представяне на проекните предложения е 20.10.2019г. до 17:00 часа. Подробна информация и документи за кандидатсване може да намерите на интернет страницата на МИГ Девня – Аксаково.

Източник: МИГ Девня- Аксаково