СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.791 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ. Крайният срок за подаване на проектни предложения става до 17.00 часа на 28.05.2024 г.

За финансиране по мярката са допустими дейности за:
Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими кандидати са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е 316 364,50 лв.