На 26.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Виктория Тодорова – представляващ „АГРО ЛУКС 1“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Местната инициативна група  сключи шестнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и четвърти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „АГРО ЛУКС 1“ ООД с наименование: „Закупуване на земеделска техника“.

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 293 370,00 лв., от които одобрена субсидия  – 146 685,00 лв. Проектното предложение цели подобряване на производствения процес в земеделското стопанството на „Агро Лукс 1“ ООД чрез закупуване на нова земеделска техника. За реализацията на проекта дружеството планира закупуване на земеделска техника от водещ световен производител. С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на шест нови работни места.

Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

Източник: МИГ Гълъбово – Опан