Местна инициативна група Гълъбово – Опан подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.068-S1, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Със Заповед №03 – РД/579 от 19.02.2020 r. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев са утвърдени всички одобрени от МИГ проектни предложения по процедурата, а 6 проекта са включени в резервен списък. В извадката за контрол във връзка с чл. 60, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. са разгледани и одобрени от Държавен фонд Земеделие проектни предложения BG06RDNP001-19.068-0012 Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на „Агролинк“ ООД на „Агролинк“ ООД и BG06RDNP001-19.068-0014 Модернизиране на кравеферма в с. Васил Левски, общ. Опан на „Исиан“ ЕООД.

   На 19.03.2020 г. председателя на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков подписа първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    На фирма „Исиан“ ЕООД проектното предложение е свързано с дейности по модернизация на кравефермата, свързани със закупуване на централен млекопровод за механизирано доене на животните, дизелов генератор за независимо захранване на фермата, както и на земеделска техника, която ще се използва за балиране и фолиране на сено (от люцерна и пасища и мери) и слама от житни култури, изцяло за нуждите на животновъдния обект.

    Целта на проектното предложение е да се  достигне капацитета на кравефермата от 100 млечни крави, като модернизира системата за доене и осигури независимо захранване, както и да може да задоволи част от собствените си нужди от фураж и слама за постеля на животните. Това ще позволи на стопанството да разполага с модерна ферма за производство на сурово краве мляко и телета за месо.

Целите и очакваните резултати от проекта напълно отговарят на идеята за подпомагането по подмярката, насочено към модернизиране на земеделското стопанство, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в ЗС. Стойността на проекта е 116 340.00 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.

Проектното предложение на „Агролинк“ ООД  включва закупуването на два броя сеялки за нуждите на земеделското стопанство. Придобиването на нови и технологично модернизирани сеялки ще допринесе за постигането на основните цели на всяко едно стопанство: ефективност, намаляване на разходите и повишаване на финансовите резултати. Семената и торовете са една от основните съставки, участващи при определяне на себестойността на произведения продукт и постигането на прецизна сеитба и торовнасяне е в основата на намаляване на разходите за тези две операции (ще се постигне намаляване на „разпиляването“ на посевен материал и торове).

Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове. Стойността на проекта е 255 336.60 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.

Източник: МИГ Гълъбово – Опан