На 31.07.2020г. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир – временно изпълняваща длъжността кмет на Община Гълъбово и председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Сключеният договор е на стойност 283 232 лв., а безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 100% от одобрените разходи. Срокът на изпълнение е до 36 месеца от сключване на договора за БФП.

Основната цел на проектно предложение „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан“ е подобряване на енергийните характеристики на сградата на кметството в село Главан. За постигането й е необходимо реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки, включващ топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, подмяна на врати и прозорци, топлинно изолиране на под, подмяна на светлинни източници, доставка и монтаж на автономни климатизатори. Проектът предвижда топлинно изолиране на външни стени да бъде с топлоизолационен материал – 0,10 m ЕPS – F и 0,10 m XPS. Топлинното изолиране на покрива ще се изпълни с минерална вата и XPS. Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите прозорци с нови, изпълнени от профил от поливинилхлорид със стъклопакет. Подмяна на външна входна врата с нова от алуминиева дограма с прекъснат топлинен мост и двоен стъклопакет. Върху подова конструкция ще се положи 50 mm топлоизолационен материал XPS за топлинно изолиране на под. Проектът предвижда проектиране на нова електрическа инсталация и подмяна на светлинните източници. За подобряване на микроклимата в помещенията ще се доставят и монтират автономни климатизатори. Всички енергоспестяващи мерки, включени в проекта са предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност на обекта.

Източник: МИГ Гълъбово – Опан