СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.791 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ. Бюджетът по процедурата след увеличаването е в размер на 209 686,16 лева.

За финансиране по мярката са допустими дейности за:
Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими кандидати са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 25.03.2024 г.