СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.702 по мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати са:
Общини;
Юридически лица с нестопанска цел;
Читалища;
Общински предприятия;
Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е
общината.


Допустимите дейности:
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общинск
и пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за

д
оизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа т.ч. и
съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в

селските райони;

Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трай
но задоволяване на обществени потребности от общинско
значение;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на

деинституционализация на деца или възраст
ни, включително транспортни средства;
Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфр
аструктура;
Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и

дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите

пространства;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 05.07.2023 г. Бюджетът по процедурата за втори прием е 235 318,11 лева.