Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка е предстоящото обявяване на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване  №BG06RDNP001-19.297 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 3-6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“.

Основната цел на мярката е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

 • разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в сектори извън земеделието;
 • оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
 • осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

  Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  1.Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  3. Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 • Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 255 469,98 лв.
  Начална дата на приема на проектни предложения е  от 26.10.2020 г.
 • до 17:00 часа на 17.12.2020 г.

  Подробна информация и документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта ИСУН 2020.

  Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23:59 ч. на 20.09.2020 г. (включително) на следната електронна поща: mig_gotsedelchev@abv.bg и чрез Информационната система ИСУН 2020/Процедури за БФП/ За обществено обсъждане

  Източник: МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово