Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от стратегията за ВОМР посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.039.

Основната цел на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

 • По-добро използване на факторите за производство;
 • Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • Подобряване опазването на околната среда.Общият размер по процедурата е 234 700,00 лева.
  Начало на прием за втори краен срок е 02.09.2019г.
  Вторият краен срок е 04.11.2019г. до  17:00 часа.
  Подробна информация и документи, може да намерите качени на страницата на
  ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово .

  Източник: МИГ Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово