СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –  Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.071 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги“ от Стратегията за водено от общностите местно развитите на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и ще способства за постигане на специфична цел Специфична цел 3.2 „Насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи, лица с увреждания, самотно-живеещи лица и др. уязвими общности“.

Целта на настоящата процедура е повишаване на качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез устойчив достъп до услуги за социално включване и здравеопазване в съответствие с нуждите и потребностите на групите в риск. Ще се подкрепят съвместни и координирани мерки за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 375,00 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 97 791,50 лв.

Предложения и коментари по проекта на Условията за кандидатстване и приложенията към тях могат да се изпращат в срок до 19.05.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_gotsedelchev@abv.bg.