Сдружение „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” открива процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.550 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Основна цел на процедурата е подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”.  Мярката предоставя подкрепа за инвестиции целящи подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на цялата територия на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Подкрепата е за създаване на основни услуги отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

  • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
  • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
  • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
  • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Крайният срок за кандидатстване е до 17.00 часа на 19.06.2023 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 27 460,09 лева, като минималния размер на допустимите разходи за един проект е 9 779 лева, а максималния – 391 160 лева.