СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.759 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на настоящата процедура е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия чрез:

  1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
  5. Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Допустими дейности за финансиране са:
1.
Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; и/или

2.
Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
3. Опазване на
компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
4.
Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5.
Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство; и/или
6. П
одобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
7. О
сигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 05.08.2024 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 106 416,56 лева.