Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница обявява втори прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.248 „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Подмярка 6.4.1 подпомага инвестиции в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на региона. Мярката насърчава инвестиционни дейности, подпомага създаването на заетост и ускорява диверсификацията на неземеделски дейности. Мярката подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.

Чрез подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, насочени към:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване;

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители
в занаятчийски дейности);
6. Други неземеделски дейности.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по приема е 29.12.2021 година, 17:00 часа. Общия размер на безвъзмездна финансова помощ по настоящия прием е 732 648,48 лева. Финансовата помощ за одобрени проекти е до 75 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които не включват дейности за развитие на туризъм и до 5 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти включващи дейности за
развитие на туризъм.

Източник: МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница