СНЦ „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.248 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Основна цел на Подмярка 6.4.1 подпомага инвестиции в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на региона. Мярката насърчава инвестиционни дейности, подпомага създаването на заетост и ускорява диверсификацията на неземеделски дейности. Мярката подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.

Допустими дейности са:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване;
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
  • Други неземеделски дейности

 

Общия размер на безвъзмездна финансова помощ по настоящия прием е 74 027,89 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 15.03.2024 година, 17:00 часа.