Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.221 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от СВОМР на МИГ.

Основната цел при прилагането на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата“ е възстановяване и подобряване на културното и природно наследство и
запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ „Бяла Слатина“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000,00 лв.

Начален срок за подаване на проектните предложения: 21.07.2020 г.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 21.08.2020 г. до 17:30 ч.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 30.09.2020 г. до 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата
процедура може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Бяла Слатина