Местна инициативна група Бяла Слатина, обявява процедура за подбор на проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, от Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина посредством процедура на подбор на проектни предложения с няколко
крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за
територията отрасли чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация
на физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допустими дейности:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти; или
3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
6. осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски
продукти

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 395 586,00 лева.
Първи краен срок за подаване на проектните предложения: 31.07.2020 г. до 17:30 ч.
Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 16.11.2020 г. до 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по
настоящата процедура може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ