СНЦ „МИГ Бяла Слатина“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.684 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Основната цел при прилагането на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ е насърчаване на разнообразяването на икономическите дейности, създаване
и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.
Допустими кандидати по процедурата са:
1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или
Закона за вероизповеданията;

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности само на територията на МИГ за:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение
I от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от
вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и др.);

4. Развитие на дейности, свързани с информационни технологии, включително доставка
на Интернет и други цифрови услуги за населението;

5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;

6. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 223 871,68 лв. Първият краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.05.2024 г., 17:30 ч.