СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.714 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на процедурата е:

  •  Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, чрез използване на туристическия потенциал на региона;
  • Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите ценности и забележителности на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;
  • Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови.

Очаквани резултати:

Подпомагането по настоящата процедура е насочено към създаването и обновяването на малка по мащаби публична инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура, което от своя страна ще доведе до създаването на оптимална жизнена и икономическа среда и до повишаване привлекателността на територията на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 2014 – 2020 г. е в размер на: 100 000,00 лева.

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

  • Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности;
  • Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

Срокът за подаване на проектни предложения по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” е до 17.00 часа на 10.05.2024 г.