СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.813 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими дейности по мярка 7.2 са:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици,
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социа
лна инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,
свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони.

Бюджетът по мярка 7.2 е 351 963,94 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения става до 17.00 часа на 08.05.2024 г.