Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 20142020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната помощ по мярката са:

 • Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти, като се подкрепи развитието на предприятия, преработващи земеделска продукция от територията на МИГ – предприятия за млечни и месни продукти, преработка и пакетиране на мед и пчелни продукти, преработка на билки и др.;
 • Привеждане на хранителнопреработвателните предприятия в съответствие със стандартите на Общността;
 • Опазване на околната среда.

  Допустими кандидати:
  За подпомагане по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията на МИГ–Берковица и Годеч могат да кандидатстват лица, които са:

  1. Земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), чиито минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
  2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
   1. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

   Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да отговарят на изискванията за допустимост в Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

   Допустими дейности:

   По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на „МИГ- Берковица и Годеч“, включващи инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната дейност и конкурентоспособност на предприятието, чрез:

   1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
   2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
   3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
   4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
   5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
   6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
   7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
   8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
   9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
   10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

    Период на прием:
    Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ДВА  периода на прием:

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 26.07.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.10.2021 г.

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 17.01.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.03.2022 г.

Бюджет на приема:
Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 125 075,00 лева (Сто двадесет и пет хиляди седемдесет и пет лева).

Общия размер на разполагаемия бюджет за ПЪРВИЯ ПЕРИОД за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е  ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ по процедурата  – 125 075,00 лева (Сто двадесет и пет хиляди седемдесет и пет лева).

Общия размер на разполагаемия бюджет за ВТОРИЯ ПЕРИОД за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е  ОСТАТЪКА СЛЕД ПЪРВИ ПРИЕМ .

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни на сайта на МИГ Берковица и Годеч
– както и в www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Източник: МИГ Берковица – Годеч