Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.

Целта на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е да подкрепи горските стопани и собственици на гори – физически и юридически лица от общини Берковица и Годеч, сдружения на частни собственици на горски територии или общини, МСП за дейности по преработка и маркетинг на горски продукти, подобряване на икономическата и екологичната стойност на горите, създаване на горски масиви.

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения по настоящата процедура е 74 925,00 (Седемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 лева, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 лева. Писмени предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 13.10.2021 г. (включително).

Източник: МИГ Берковица и Годеч