СНЦ „МИГ-Берковица и Годеч“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.725 по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цели на предоставяната помощ по мярката са:

  • Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ да разнообразят произвежданата земеделска продукция и да повишат качеството й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
  • Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция;
  • Опазване компонентите на околната среда;
  • Достигане/ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и/ или подобряване на условията в земеделските стопанства.

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, включващи инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с подобряване на цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез следните допустими за подпомагане дейности:

  1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
  2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
  3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
  4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
  5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
  6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общия размер на разполагаемия бюджет е 315 855,85 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 01.02.2024 г.