Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по няколко мерки от Стратегията си за Водено от общностие местно развитие:

– мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Общия размер на разполагаемия бюджет е 185 241,82 лева. По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ Берковица и Годеч, включващи инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с подобряване на цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства;

– мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – Общия размер на разполагаемия бюджет е 125 075,00 лева. По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на „МИГ- Берковица и Годеч“, включващи инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната дейност и конкурентоспособност на предприятието;

– мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – Общия размер на разполагаемия бюджет е 340 277,50 лева. Цел на мярката е подобряване достъпа на населението на територията на МИГ до услуги (културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха), социални услуги, услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии, както и подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ;

– мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – Общия размер на разполагаемия бюджет е 25 008,00 лева. Инвестициите по мярката са насочени към създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм на територията на МИГ и повишаване на атрактивността на места със съхранено природно, културно и историческо наследство в общини Берковица и Годеч посредством разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители.

– мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ – Общия размер на разполагаемия бюджет е 26 235,87 лева. Подпомагането по мярката е насочено към насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености и интензифициране връзките между различни групи от територията и разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване, както и повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

Проектните предложения по всички процедури могат да бъдат подадени от кандидатите до 17:00 часа на 31.03.2022 г.