МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и № BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

Очакваните резултати от подпомагането по мярка 7.2 се изразяват в разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура за тяхното развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, уязвимите групи и малцинствата. Общият бюджет на процедурата е 303 703,23 лв. Допустими кандидати са:
1. Общините от територията за всички допустими дейности
;
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;

3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

По мярка 7.5 очакваните резултати от подпомагането се изразяват в изградена туристическа инфраструктура и атракции, изградени екопътеки, туристически маршрути, велоалеи и други; туристическа инфраструктура за отдих и почивка сред природата, както и туристическа инфраструктура, целяща даване на подробна информация и знания за обектите. Общият бюджет на процедурата е 35 440,67 лева. Допустими кандидати са:
1. Общините от територията на МИГ;

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

В срок до 20.05.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: migvsb@abv.bg