Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения No BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“-Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020 г. МИГ Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе от 11:00 часа на 26.04.2019 г. в заседателна зала на Туристически информационен център – град Велинград, пл. „Свобода“.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура No BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

Подробна програма за събитието може да разгледате на интернет страницата на МИГ Белово, Септември, Велинград.