Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения МИГ „Белово, Септември, Велинград кани всички заинтересовани страни да вземат участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 08.01.2019 г. в град Белово, ул. „Орфей“ №4А, заседателна зала на Общински съвет Белово от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по №BG06RDNP001-19.152 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, ще се обсъдят практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

Цялата програма към събитието може да разгледате тук.