МИГ Белово

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, Ви кани да вземете участие в информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе:

Дата на провеждане: 20.03.2024 г.

Начален час: 10.30 часа

Място на провеждане: град Белово, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1927“, Ритуална зала

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по        № BG06RDNP001-19.658 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.