Във връзка с обявена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Информираме Ви, че поради предстояща промяна в нормативната уредба и необходимост от промяна в Условията за кандидатстване по процедурата, периодът за прием ще бъде с начален срок от 12.08.2019г. Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 24.09.2019г. до 17.00 часа.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване може да намерите качен в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на МИГ.

Източник: МИГ Белово, Септември, Велинград