МИГ Белово, Септември, Велинград обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25.03.2019 г. 17.00 часа. Общият бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е 10 635 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Белово, Септември, Велинград.