МИГ Белово

СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява пети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.503 по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват във включване на нови и разнообразни събития в дейността на читалищата; популяризиране на историческото развитие на територията; провеждане на спортни и културни мероприятия, които да станат ежегодни; съхраняване и популяризиране на местното културно и историческо наследство; популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство; провеждане на местни празници, възстановки на исторически събития, които да станат ежегодни; съхранение на археологическите паметници на територията.

Допустими кандидати са:
1. Общините от територията на МИГ;

2. Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

3. Читалища от територията на МИГ;

4. Еднолични търговци или Юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Проучване, изучаване и съхранение на местното наследство култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.

2. Организиране и провеждане на:

Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство;

3. Популяризиране и валоризация на местното културно и природно наследство, чрез:

Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни възстановки;

Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични
изследвания, снимки, каталози и др.)

Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

4. Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др.

5. Подготовка за извършване на проучвания и съхранение на археологическите паметници на територият
а.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 14.05.2024 г., 17.00 часа. Общият бюджет на процедурата е 8 258,95 лв.