Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.013 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“.
Целта на процедурата е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР).

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

1.Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на прирозащитното състояние на видове и/или типове местообитания от мрежата Натура 2000.
2.Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
3.Спомагателни дейности, необходими за подготовката на проекта.
4.Организация и управление на проекта.
Мерки за информация и комуникация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 12:00 часа на 28.10.2019 г.
Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ.